Nedlagte institutioner

Gedhus fangekoloni

Aktiv: 1899 - 1951


På vej til Gedhus – fra Herning Station

I 1866 stiftedes Hedeselskabet, på foranledning af oberstløjnant og vejingeniør E. Dalgas. Selskabet stod bag initiativer med opdyrkning og beplantning af de jyske hedeområder.

I 1891 foreslog Dalgas oprettelse af fangekolonier til opdyrkning mv. af hedeområder. I flere europæiske lande var der allerede forsøg med straffefanger til arbejde med vejanlæg, kanalgravning m.m.

Efter Dalgas’ død i 1896, overtog sønnen, Chr. Dalgas, formandsskabet. Under et besøg på Horsens Straffeanstalt drøftede han ideen med inspektøren; kaptajn Bache. Efter nærmere drøftelser med ministerie, udarbejdelse af forordninger m.m. trådte ordningen i kraft den 10. august 1899, hvor 15 fanger og tre betjente ankom til Gedhus.

Indkvarteringen skete i en nedlagt hedeejendom. Den var i dårlig stand, og i 1907 blev der bygget en ny. Under besættelsen 1940-45 stod lejren tom.

Arbejdsperioden var fra 1. april til 1. oktober. Arbejdstiden var lang. Fra kl. 7 – 18 hver dag. Det meste af arbejdet bestod i gravning af huller til beplantning, gravning af kanaler og anlæg af grusveje.

Antallet af fanger ændredes hurtigt, idet Hedeselskabt oprettede flere mindre fangekolonier:

Lem – Mourier Petersens Plantage: 1901 – 1905

Dejbjerg Plantage:  1903 – 1915

Flyndersø – Hjerm Plantage:  1916 – 1926

I alt var der udstationeret 20 straffefanger til disse lejre.

En mindesten i Dejbjerg Plantage, udført af en fange, har følgende inskription: ”Fangerne grov heden til skov – 1903 – 1915”.

Kildemateriale:

Fængselshistorisk Selskabs Årsskrift 2014 artikel af Aage Egholm og Jan Tuxen

www.karup-by.dk : Artikel af Inger Merstrand, Karup Sogn