Institutioner

Fængselshistorisk Selskab har til hensigt at beskrive nedlagte institutioner for domfældte og arrestanter.

Hvis du kan bidrage med historier om de enkelte institutioner, er du velkommen til at sende dit bidrag, billeder eller genstande til os.

Som “nedlagte” institutioner medtages tidligere – nu nedlagte – fængselsinstitutioner, arresthuse, pensioner og behandlingsinstitutioner i Fængselsvæsenets/Kriminalforsorgens regi.

Institutionerne er fordelt på fire landsdele og derefter nævnt kronologisk efter oprettelsestidspunktet.

Året angiver tidspunktet for den formelle oprettelse. I visse tilfælde tages institutionen først i brug nogle år senere.

Oversigten redigeres af Torben Rasmussen

Særligt om nedlagte arresthuse: Arresthusene medtages som udgangspunkt kun i det omfang og fra det tidspunkt, hvor de kan karakteriseres som selvstændige institutioner.

De tidligere arrestkamre – (blandt andet) i rådhuskældrene – som fandtes i de fleste byer, omtales således ikke i nærværende sammenhæng – se nærmere herom hos Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark 1742 – 1839, København 1895.