Nedlagte institutioner

København – Helliggest Tugthus

Aktiv: 1606 - 1650

Bygningerne eksisterer ikke mere

Institutionen må opfattes som den første danske statslige anstalt (til dels) beregnet på at fuldbyrde frihedsberøvelse som en selvstændig offentlig straf på den måde, at personen holdtes fængslet på et bestemt sted.

I ældre tid opfattedes en udøvet retskrænkelse i mange tilfælde som en privat sag. Man måtte selv søge oprejsning ved blodhævn eller bøder. Også efter at hensynet til den offentlige sikkerhed og orden blev begrundelsen for søgsmål og straf, anvendtes i århundreder andre straffe end frihedsstraf.

Forud for frihedsberøvelsen som selvstændig straf var det fra midten af 1500-tallet blevet almindeligt at anvende strafarbejde ”i jern” på Holmen (Bremerholm, senere Stokhuset med arrestkælder, Københavns Citadel og fæstningerne på Kronborg, Nyborg og på Christiansø)

Et tugthus var oprindelig tvangsarbejdshus for tiggere og usædelige. Ligesom i andre nordeuropæiske storbyer havde Christian IV o. 1600 oprettet et sådant tugthus i København med det dobbelte formål: at være tvangsarbejdsanstalt for løsgængere og tillige fremme håndværk og industri. Dette tugthus lå oprindelig i Farvergade dér hvor Vartov nu ligger. Ved mageskifte med Københavns magistrat erhvervedes i 1606 en grund i ”Helliggestes Stræde”. Her fik anstalten navnet ’Helliggest Tugthus’. I 1607 kom anstalten til at omfatte alle bygninger mellem Helligåndskirken og Gråbrødre Torv. Fra 1611 indsattes også kvinder. Børnehuset indrettedes i særskilt bygning på samme sted. I 1619 rasede pesten i København, og tugthuset blev midlertidigt lukket. Genåbningen må være sket i slutningen af 1620. Efterhånden indsættes også personer dømt for ’uærlige gerninger’. Anstalten har hermed tillige fået karakter af en straffeanstalt.

Ved anstaltens nedlæggelse tilskødes tugt- og børnehusets grund til en privat, og dermed var den første danske straffeanstalts eksistens ophørt.

Kildemateriale:

O. Nielsen: København 1536-1660; København Dipl. V, s.52ff.

Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark 1550-1741, København 1893.